Fitxa d'inscripció Escola Municipal de Música per a infants, joves i adults - Curs 2024/2025

Per a més informació sobre les quotes i les condicions generals de la matrícula, FES CLICK AQUÍ. 


En compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, els informem que poden fer ús dels seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament i oposició de les seves dades personals facilitades, en qualsevol moment.

Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor legitima el deutor autoritza a l'ajuntament de centelles amb CIF P0806600C (creditor) a enviar instruccions a la entitat del deutor per carregar en el seu compte i a la entitat per efectuar els càrrecs en el seu compte, seguint les instruccions del creditor.
Com part dels seus drets, el deutor esta legitimat al reemborsament per la seva entitat en els terminis i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament tindrà d'efectuar-se dins les vuit setmanes següents al càrrec en el seu compte. Pot obtenir més informació addicional sobre els seus drets a la seva entitat.
Veure descripció sencera
Dades comprador/a
DADES ALUMNE 1
Autoritzacions dades, drets d'imatge, sortida d'alumnat menor
Assignatures
Altres
DADES PAGAMENT
TIPUS DE PAGAMENT: Pagament recurrent